Name: Levie de Swaan
Berne: 14 maart 1907
Heit: Mozes de Swaan
Mem: Grietje Zwarts
Partner: Adelheid Rosette van der Heijden
Oarspronklik adres: Burgemeester Meineszlaan 25B, Rotterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Wed. R. Sieswerda, Buiten de Kom 23, Witmarsum
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Harry Asscher, Beetsterzwaag
Underbrocht troch: Harry Asscher, Beetsterzwaag

Oare opmerkingen Bijzonderheden: In rayon geplaatst: Harry Asscher (Ferry Stutterheim, Henk Zijlstra) p/a Wiersma, Ned. Herv. Pastorie, Beetsterzwaag)
Ondergebracht: idem

Financieel gesteund: L.O. (Dr. B. Schuling, Witmarsum)