Name: Suze Schabacq
Berne: 29 maaie 1916
Oarspronklik adres: Hemonystraat 50, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: D. Bakker, Stoombootkade 3, Bolsward
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Mevr. Gerritsma
Underbrocht troch: Gr. Zand, Bolsward

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Ongehuwd