Name: Simon van der Sluis
Berne: 15 jannewaris 1890
Partner: Bertha Heijman
Oarspronklik adres: van Woustraat 185, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: H. Beenen, 184, Nieuwehorne
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: W. Sikkema
Underbrocht troch: H.M. de Jong