Name: Simon Julius de Bruin
Berne: 16 july 1896
Partner: Ina Cohen
Oarspronklik adres: Rubensstraat 83, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Mevr. Poppinga, Kleinzand 8, Sneek
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Leffelaar Leffelaar
Underbrocht troch: Centrale

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financ. gest.: Ja L.O. Tijdelijk