Name: Ina Cohen
Berne: 10 maaie 1902
Partner: S.J. de Bruin
Oarspronklik adres: Rubensstraat 83, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Mevr. Poppinga, Kleinzand 8, Sneek
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Leffelaar
Underbrocht troch: Centrale

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financieel gest.: Ja L.O. tijdelijk.