Name: Simon de Wied
Berne: 4 juny 1902
Partner: Hanna Frank
Oarspronklik adres: Camminghastraat 8, Leeuwarden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: A. de Vries, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Krijn v.d. Kalsbeek, Leeuwarden
Underbrocht troch: Fedde Kalsbeek