Name: Rinze v d Wal
Berne: 12 jannewaris 1905, Achtkarspelen
Oarspronklik adres: Kompagnonswei 24, Rottevalle
Berop: landarbeider, IJ. Hulshoff Rottevalle Compagnonsweg 26
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kompagnonswei 24, Rottevalle
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoonsbewijs in Assen afgenomen.