Name: Helena Bieks
Berne: 11 oktober 1908
Partner: Frits Tauber
Oarspronklik adres: Mariënburg 70, Nijmegen
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: K. Jansma, 78, Echten
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Underbrocht troch: Fedde Kalsbeek, Fedde Kalsbeek