Name: Esther Slap
Berne: 21 septimber 1907
Heit: Ephraim Slap
Mem: Vrouwtje v.d. Kar
Partner: Abraham Dreese
Oarspronklik adres: Mozartkade 18, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: L. Adema, 60, Wolsum
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Tante Els, Tante Els, Leeuwarden
Underbrocht troch: M. Eisma, Wolsum

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Bijzonderheden: vertrokken naar A-dam, Mozartkade 18 op 12-6-1945. Tegenwoordig adres; p/a Buwalda-Eemswoude.