Name: Suzanna Bachrach
Berne: 8 augustus 1888
Oarspronklik adres: Nieuwstraat 2, Arnhem
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Bakker, Gauw
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Centrale
Underbrocht troch: Centrale, H. Visser

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Foto aanwezig
P.B. aanw