Name: Roza Waterman
Berne: 25 


desimber 1904
Partner: Frederik Stuiver
Oarspronklik adres: Boerhaaveplein 16, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Gebr. Snijders, Oppers 2, Wolvega
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: R. Hoekstra, Langelille
Underbrocht troch: Struikman, Wolvega

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Helena van Vuuren

Financ.gesteund door L.O.Wolvega