Name: Roza Belinfante
Berne: 21 
febrewaris 1890
Partner: C.E. Beekman
Oarspronklik adres: Middelburgsestraat 22, Scheveningen
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: S. Reitsma, Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Jan Stoorvogel,Haarlem., Jan Stoorvogel, Haarlem
Underbrocht troch: R. de Groot, R. de Groot, Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot: C.E Beekman (getrouwd geweest)
Financ. gest.: neen.