Name: Rosa Bakker
Berne: 17 juny 1901
Oarspronklik adres: Niasstraat 29, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: G. Kraak, 2, Echten
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Underbrocht troch: Ph.Spits, Ph. Spits

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot: in Polen.
In de rechterbovenhoek staat de letter F.