Name: Mozes Bakker
Berne: 26 april 1868, Zwolle
Oarspronklik adres: Veldweg C 264, Hattem
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: R. Duister, Nijemirdum
LO-district: Sneek
Underbrocht troch: R. de Boer

Oare opmerkingen Bijzonderheden: financieel gesteund: L.O. Balk