Name: Louis Sanders
Berne: 13 
febrewaris 1905
Partner: Froukje Polak
Oarspronklik adres: Sint Jacobsstraat 18, Leeuwarden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: P. de Boer, 41, Balk
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. v. Wiersma
Underbrocht troch: de Vries

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Inmiddels naar Leeuwarden vertrokken oud adres. Met foto.