Name: Josef Aron Zendijk
Berne: 26 maaie 1890, Olst
Partner: R.E. Frank
Oarspronklik adres: Scheldeplein 16, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Mej. Wiersma, 5a, Abbega
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: eigen bemiddeling
Underbrocht troch: S. Kampen, Abbega

Oare opmerkingen Bijzonderheden: In rayon gebracht:eigen bemiddeling
Foto en P.B. aanwezig
Toek.adres: Noordenbergsingel 14,Deventer