Name: Johannes de Wal
Berne: 3 april 1902
Oarspronklik adres: Jan Steenstraat 5, Leeuwarden
Berop: ondermachinist NS
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Warga
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant beroep: ondermachinist NS