Name: Jetje de Boers
Berne: 6 maaie 1878
Partner: Blom
Oarspronklik adres: Burgemeester Tellegenstraat 40, Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Idskenhuizen
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. v. Wiersma
Underbrocht troch: Sj. Wiersma

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot: Blom, naar Polen