Name: Jeannette Vlessing
Berne: 5 maart 1907
Oarspronklik adres: Houtmanstraat 26, IJmuiden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: A.A. Wind, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma
Underbrocht troch: F. Kalsbeek

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financ.gesteund door Ja.Kuipers