Name: Ilse Bouscher
Berne: 10 augustus 1907
Partner: M.L. Hes
Oarspronklik adres: Melkmarkt 45, Zwolle
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: K. Ypma, Lohmanstraat 13, Sneek
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: J. Hilverda en G. Wiersma, J. Hilverda
Underbrocht troch: J. Hilverda en G.Wiersma, J. Hilverda

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Inmiddels naar Zwolle vertrokken.
Foto: aanwezig.