Name: Hertha Demuth-Moldauer
Berne: 4 maart 1915
Oarspronklik adres: Treubstraat 36, Voorschoten
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Wed. Bosman, 22 b, Delfstrahuizen
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Sj. Wiersma, Sj. Wiersma
Underbrocht troch: F. Kalsbeek, F. Kalsbeek

Oare opmerkingen Bijzonderheden

Financieel gesteund. Ja. Kuipers. L.O. Fl. 60,-- p.mnd.
Toek. adres: Leeuwarden, Zaailand 96
p/a Fam. de Jong.