Name: Hartog Marcus Herschel
Berne: 6 augustus 1912
Partner: Marianne Frank
Oarspronklik adres: Celsiusstraat 8, Amersfoort
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Hendrik Hielkema, Nieuwehorne
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Koopmans
Underbrocht troch: H.M. de Jong