Name: Frans Leonard Rens
Berne: 26 augustus 1913
Heit: D. Rens
Mem: H. v. Dal
Oarspronklik adres: Benschopperweg 15, IJsselstein
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: D. Reimsma, 17, Schettens
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: J. Bergsma
Underbrocht troch: Bergsma en F, de Boer, F. de Bergsma

Oare opmerkingen Bijzonderheden: "niet gehuwd