Name: Eugenie Golde Bernsweig
Berne: 3 
febrewaris 1880, Zurawno-Polen
Partner: Obler
Oarspronklik adres: Oosterdijk 81, Sneek
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: J. de Jong, Leeuwenburg 17, Sneek
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: J.Lever. W.Stegenga., W. J. Lever
Underbrocht troch: J. Lever

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot overleden