Name: Elias Coster
Berne: 14 july 1877
Partner: Esther de Lange
Oarspronklik adres: Groest 75, Hilversum
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: D. Seinstra, 285, Oudehorne
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: L. Koopmans
Underbrocht troch: A. de Jong