Name: Alex Bouscher
Berne: 5 jannewaris 1880, Issum (D)
Oarspronklik adres: Melkmarkt 45, Zwolle
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: J.B. Schurink, Rijs
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: eigen gelegenheid
Underbrocht troch: idem

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Financieel gesteund : neen