Harmen Glashouwer

Harmen Glashouwer hat alles fan syn heit dat er fûn hat, nei Tresoar brocht. En op de site fan Hylpen is ek fan alles te lêzen: www.hindeloopen.com.

Bron: Omrop Fryslân - Buro de Vries