Hawwe jo sels ûnderdûkt west, kinne jo in Frysk ûnderdûkferhaal of hawwe jo materiaal oer dat ûnderwerp en wolle jo dat mei ús diele? Nim dan kontakt op mei Tresoar mei it hjirnjonken steande kontaktformulier.

Jo kinne ús ek in mail stjoere nei info@ondergedokeninfriesland.nl.
Belje kin ek nei 058-7890789.

Soenen jo yn it fjild 'Reaksje/berjocht' de makker en/of boarne fan it bestân notearje wolle? As jo in bestân nei ús tastjoere dan jouwe jo dêrmei automatysk dit bestân frij ûnder de lisinsje CC-BY-SA license.
Bestannen moatte lytser wêze as 10 MB.
Tastiene bestânstypen binne: gif jpg jpeg png rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav zip.