Name: Hartog Beem
Berne: 13 


desimber 1892
Partner: Betje Kannewasser
Oarspronklik adres: Willem Lodewijkstraat 129, Leeuwarden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: G. v.d. Meer, C 137, Joure
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: Boonstra-Wiersma
Underbrocht troch: Sj. Wiersma

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Bijzonderheden: Is 25-4-45 weer naar Leeuwarden vertrokken