Bewenners fan Djiplân mei harren ûnderdûkers en evakuees, nei alle gedachten yn de maitiid fan 1945, mei steand flnr prof. Kusters, de hear en mefrou Gubbels (beide mei donkere klean), Ype van der Werf, Lena (Lenie) Kokernoot (yn wite jurk mei har hannen op de skouders fan Ype), Riek de Grauw (Tante Riek, in hongerevakuee fan Utert), Matti (= Rachel Schrijver) op de earm fan Pietje van der Werf-de Boer (Mem) en Tjitte Koopmans; (op de knibbels) sittend Durk van der Werf, Fons Gubbels, Greetje Bonevaars, Mar
Bewoners van Djiplân met hun onderduikers en evacuees, waarschijnlijk in het voorjaar van 1945
I dreamed a lot about the car. But I won it only thanks to Golden Star Casino.